Φόρμα σύνδεσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 09:05

Σύμφωνα με το 11ο Πρακτικό της συνεδρίασης της ΠΕΔ ΑΜΘ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2019 - 2023 είναι το ακόλουθο:

Μαυρίδης Βασίλειος

Δήμαρχος Ορεστιάδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γκαράνης Ιωάννης

Δήμαρχος Κομοτηνής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Δήμαρχος Προσοτσάνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

Μίχογλου Θωμάς

Δήμαρχος Τοπείρου

ΜΕΛΟΣ

Κυριακίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Θάσου

ΜΕΛΟΣ

Μιχαηλίδης Σάββας 

Δήμαρχος Νέστου

ΜΕΛΟΣ

Μουμίν Οντέρ

Δήμαρχος Ιάσμου

ΜΕΛΟΣ

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής

Δήμαρχος Δοξάτου

ΜΕΛΟΣ

Μουριάδης Θεόδωρος

Δήμαρχος Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

ΜΕΛΟΣ

Ζαμπούκης Ιωάννης

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

ΜΕΛΟΣ

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου

ΜΕΛΟΣ

Δαβής Απόστολος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σουφλίου

ΜΕΛΟΣ

Μούτλιας Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Πατσουρίδης Παρασκευάς

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Διδυμοτείχου

ΜΕΛΟΣ

Σταυρίδης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Μαρωνείας - Σαπών

ΜΕΛΟΣ

Χατζηθεοδώρου Γεώργιος 

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ξάνθης

ΜΕΛΟΣ

Βέρρος Αριστείδης

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Ηλιόπουλος Στέργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Δράμας

ΜΕΛΟΣ

Παπανδρέου Αθανάσιος 

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ορεστιάδας

ΜΕΛΟΣ

Τσομπανόπουλος Ευάγγελος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Νέστου

ΜΕΛΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο -Λειτουργία, Αρμοδιότητες
 • Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ-ΑΜΘ ή σε άλλη πόλη της Περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφαση του.
 • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 • Το ΔΣ έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το ΔΣ δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των μελών του.
 • Το ΔΣ παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
 • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
 • Το ΔΣ διοικεί την ΠΕΔ-ΑΜΘ και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς ή άλλους σχετικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους ΟΤΑ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 • Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους της ΠΕΔ-ΑΜΘ σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων κλπ οργάνων και των υπαλλήλων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητες του, ή αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους κανονισμούς
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να συστήνει, να καταργεί ή να μεταφέρει παραρτήματα της ΠΕΔ-ΑΜΘ εντός των ορίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.