Φόρμα σύνδεσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 09:05

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.5/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜΘ, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2024 - 2028 είναι το ακόλουθο:

Μιχαηλίδης Σάββας

Δήμαρχος Δ.Νέστου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Δήμαρχος Δ.Προσοτσάνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μίχογλου Θωμάς

Δήμαρχος Δ.Τοπείρου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Δ.Σουφλίου

ΜΕΛΟΣ

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Δ.Αβδήρων

ΜΕΛΟΣ

Κοντός Ευστράτιος

Δήμαρχος Δ.Ξάνθης

ΜΕΛΟΣ

Γκαράνης Ιωάννης

Δήμαρχος Δ.Κομοτηνής

ΜΕΛΟΣ

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος Δ.Δράμας

ΜΕΛΟΣ

Ζαμπούκης Ιωάννης

Δήμαρχος Δ.Αλεξανδρούπολης

ΜΕΛΟΣ

Ιμάμ Τζανέρ

Δήμαρχος Δ.Ιάσμου

ΜΕΛΟΣ

Μουριάδης Θεόδωρος

Δήμαρχος Δ.Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Παπαδόπουλος Αδαμάντιος

Δήμαρχος Δ.Ορεστιάδας

ΜΕΛΟΣ

Κυριακίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Δ.Θάσου

ΜΕΛΟΣ

Δαβής Απόστολος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Σουφλίου

ΜΕΛΟΣ

Πέτροβιτς Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Αλεξανδρούπολης

ΜΕΛΟΣ

Χριστοδουλίδης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Παγγαίου

ΜΕΛΟΣ

Θεοδωρίδης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Κ.Νευροκοπιου

ΜΕΛΟΣ

Παπαδόπουλος Χρυσόστομος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Χαριτόπουλος Κων/νος ( Ντίνος)

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Μαρωνείας Σαπών

ΜΕΛΟΣ

Ευστρατίου Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ξάνθης

ΜΕΛΟΣ

Μεσούτ Μεχμέτ

Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Κομοτηνής

ΜΕΛΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο -Λειτουργία, Αρμοδιότητες
 • Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ-ΑΜΘ ή σε άλλη πόλη της Περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφαση του.
 • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 • Το ΔΣ έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το ΔΣ δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των μελών του.
 • Το ΔΣ παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
 • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
 • Το ΔΣ διοικεί την ΠΕΔ-ΑΜΘ και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς ή άλλους σχετικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους ΟΤΑ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 • Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους της ΠΕΔ-ΑΜΘ σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων κλπ οργάνων και των υπαλλήλων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητες του, ή αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους κανονισμούς
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να συστήνει, να καταργεί ή να μεταφέρει παραρτήματα της ΠΕΔ-ΑΜΘ εντός των ορίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.