Φόρμα σύνδεσης

Εκτελεστική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 09:27

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ-ΑΜΘ είναι πενταμελής (5μελής) και Μέλη της είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του ΔΣ αυτής. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ-ΑΜΘ διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

Το ΔΣ της ΠΕΔ-ΑΜΘ με την υπ. αρίθμ. 66/2019 απόφασή του εξέλεξε τα δύο ακόμη μέλη και για την περίοδο 2019-2023 η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

Μαυρίδης Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Ορεστιάδας

Γκαράνης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Κομοτηνής

Αθανασιάδης Θεόδωρος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Προσοτσάνης

Μουμίν Οντέρ

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Ιάσμου

Μίχογλου Θωμάς

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Τοπείρου

Εκτελεστική Επιτροπή - λειτουργία – αρμοδιότητες (Εκ.Ε)
  • Η Εκ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, υστέρα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκ.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ-ΑΜΘ ή σε άλλη πόλη του νομού ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
  • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την επιτροπή μεσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
  • Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
  • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας.
  • Η Εκ.Ε. καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΠΕΔ-ΑΜΘ και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση.
  • Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το ΔΣ.
  • Με κανονισμό που ψηφίζεται από το ΔΣ καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκ.Ε. και η λειτουργία της.