Φόρμα σύνδεσης

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός


Από την Ημερίδα με θέμα "Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων – Α’ Φάση : Στρατηγικός σχεδιασμός" που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή την Τετάρτη 11/2/2015 και διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός


Από την Ημερίδα με θέμα "Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων – Β’ Φάση : Στρατηγικός σχεδιασμός" που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Παρασκευή 24/4/2015 και διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Κείμενα Εθνικής Αναφοράς


Το σύνολο των κειμένων που αφορούν την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 καθώς και τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Κείμενα Περιφερειακής Αναφοράς


  • Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων 
.........................Ανατολικής Μακεδονίας - ΥΔ11 
.........................Θράκης - ΥΔ12 


  • Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Φάση Α' - Στάδιο Α2)
.........................τη σύνοψη πορισμάτων της παραπάνω έκθεσης
.........................● το σύνολο των τευχών της μελέτης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο


  • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης:
.........................Επιχειρησιακό σχέδιο  και
.........................Τεύχος ενημέρωσης Περιφερειακού Συμβουλίου


  • Επιχειρησιακό Σχέδιο Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ
.........................Τεύχος ενημέρωσης Περιφερειακού Συμβουλίου 
.........................● Επιχειρησιακό σχέδιο
....................................Α' φάση - Τεύχος Ι: Υφιστάμενη κατάσταση 
....................................Α' φάση - Τεύχος ΙΙ: Παραρτήματα 
....................................Α' φάση - Τεύχος ΙΙΙ: Διαβουλεύσεις-Προτεινόμενα έργα 
....................................Β' φάση - Τεύχος Ι: Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Χρήσιμα Κείμενα - Παρουσιάσεις


Εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020.

..........Εισήγηση Β. Πιτσινίγκου, Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ
..........Εισήγηση Π. Κουδουμάκη, Προϊσταμένου Μονάδας Α' ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ
..........● Εισήγηση Χρ. Ταβουλτσίδου, Στελέχους Μονάδας Β' ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ:
...................για τον Άξονα 3 του ΠΕΠ
...................για τον Άξονα 4 του ΠΕΠ

Το σύνολο των κειμένων που αφορούν την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. - ΠΑΜΘ.


Εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας: "Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων – Β’ Φάση : Επιχειρησιακός σχεδιασμός".

..........Εισήγηση με θέμα: «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» - Εισηγητής: Ν. Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης – Τομέας "Περιβάλλον"
..........Εισήγηση με θέμα: «Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στη προγραμματική περίοδο 2014-2020» - Εισηγητής: Βασίλης Στοϊλόπουλος, Στέλεχος Μονάδος Β' Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
..........Εισήγηση με θέμα: «Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση-"ΥΠΟΔΟΜΕΣ"» - Εισηγητής: Ν. Μανέτας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ